Browsed by
Tag: हा खळखळता ‘प्रवाह’ हि कुठेशी शांत होतोच ना

हा खळखळता ‘प्रवाह’ हि कुठेशी शांत होतोच ना …

हा खळखळता ‘प्रवाह’ हि कुठेशी शांत होतोच ना …

हा खळखळता ‘प्रवाह’ हि कुठेशी शांत होतोच ना ! त्याला हि त्याचं ते खळखळून बागडणं, खळखळून हसणं , खळखळून वाहणं , ह्या सर्वांपासून कुठेशी दूर , निवांत अन मोकळ्यापणानं पहुडावं वाटत असेलच ना?? म्हणूनच अशी वेडी वाकडी वळण घेत, तो हि कुठे दूर , समतल ठिकाणी , मुक्तअंगे स्वतःला झोकून ,  अगदी निच्छलं होवून जात असेल .. शांत अगदी ..न्हाई का ? जिथे केवळ एकांत आहे. खळखलाट नाही . जिथे वाऱ्याचा हलकासा शिडकावा आहे , वावटळ नाही . पण प्रसन्नता नक्कीच आहे . जिथे…

Read More Read More