Browsed by
Tag: हरलो अगं ! सरते शेवटी हरलोच

हरलो अगं ! सरते शेवटी हरलोच..

हरलो अगं ! सरते शेवटी हरलोच..

हरलो अगं ! सरते शेवटी हरलोच.. नात्यातील ती रसिकता , तो आपलेपणा , ती शब्दांची मोहकता , त्यातला प्रांजळपणा प्रयत्न करूनही मला पुन्हा मिळविता आला नाही . हरलो मी …. तुझ्या अविश्वासालाच पात्र , हो ना ? कितीसा धडपडलो , रडलो , सावरलो , प्रयत्नाची शर्थ केली. पण नाही . म्हणतात ना , एकदा का कुणाच्या मनातून आपण उतरलो , अविश्वासाच्या पात्र ठरलो ,कि मग पुन्हा जैसे थे स्थिती होणे .कठीणच…. माझा हि असंच झालं आहे बघ . पण मी…

Read More Read More