Browsed by
Tag: ‘संवाद’ हरवलेलं नातं …

‘संवाद’ हरवलेलं नातं

‘संवाद’ हरवलेलं नातं

खूप काही लिहावसं वाटतंय आज ? कारण हे मनं  फारच अस्वस्थ झालंय .हळवं झालंय ते   ‘कारण ‘संवाद’  हरवला आहे.बंध नात्यातला, आपलेपणा मुरलेला  ‘संवाद’कुठे दिसला का हो तुम्हाला तो ?नाही ? नाही ना…?कुठेसा  निघून गेला आहे बघा, दूर कुठे , नाराज होवून माझ्यावर, कसं शोधावं  आणि कसं परत आणावं बरं त्याला  ? काही काही कळेना.तुम्ही सांगू शकाल का ?नाही ? असो,आयुष्याची सगळी बहारच निघून गेली आहे आता,सगळे रंगच जणू  धुसर झालेत,   रखरखत्या  उन्हासारखं अगदी, कालपटलेलं जगणं  झालंय हे. नाही राहवत आता..तू… Read More Read More