सहवास हा काही क्षणांचाही का असेना, तो असा जगून घ्यावा की त्या सहगंधित क्षणांची किमया आणि त्या नात्यामधली गोडी..आयुष्यभर आपल्याला पुरेल , आणि साथ सोबत करेल. कारण, आयुष्याच्या ह्या आपल्या प्रवासात कोण ? किती ? आणि कुठवर? सोबत करेल..हे सांगता येत नाही. म्हणूनच वाट्याला आलेले..सहवासिक संवादातून एकत्रित गुंफलेले ते क्षण … तेंव्हाच काय ते मनमुराद …

शेवटी …मागे उरतात त्या केवळ आठवणीच… Read More »