Browsed by
Tag: पहिल्या प्रेमाची सर

पहिल्या प्रेमाची सर …

पहिल्या प्रेमाची सर …

असंच काहीस लिहण्याचा प्रयत्न ..बघू जमतंय का मला …Romantic जरा.. ______________________ खर सांगू , मला तुझं हे वाक्य आता पटू लागलं आहे . ह्या क्षणक्षणा मधलं मिळालेलं प्रेम , किंव्हा त्याची झुळूक सुद्धा आपल्याला हवी हवीशी वाटते . जेंव्हा नवेपणाचं एखादं नातं हळूहळू उलघडत असतं तेंव्हा, त्या नात्याच्या सुरवातीस अन नातं उलगडेपर्यंत …ती जी मधली स्पेस असते , त्यात ती व्यक्ती ,आपल्याशी किती प्रमाणात खरी अन जवळिकतेने वागतेय . ह्याचं अंदाज बांधता येत नाही . सगळ कस तळ्यात मळ्यात असतं. अस्थिर… Read More Read More