Browsed by
Tag: अपेक्षांचं लहान मोठं भार..

अपेक्षांचं लहान मोठं भार..

अपेक्षांचं लहान मोठं भार..

  कुणी रागावतं , कुणी बोलणं बंद करतं, कुणी रुसून बसतं. तर कुणी अगदी जुळलेल नातं तोडण्याच्या मागे पडतं. नाही नाही म्हणता म्हणता प्रत्येकाची आपल्याकडनं अन आपली समोरच्याकडनं  काही ना काही अपेक्षा हि असतेच.  अन म्हणून रागावणं , रुसणं , ह्या सारख्या गोष्टी घडतच असतात.  कुणाला आपलं वागणं पटत नसतं , कुणाला आपला चेहरा मोहरा पसंद नसतो. कुणीकडे आपला स्वभाव नडत असतो, तर कुणाला प्रेमभरल्या मायेची अपेक्षा असते. पण त्याची पूर्तता होत नसते, कुणाची काही औरच मागणी असते ती पुरी… Read More Read More