हितगुज – स्वप्नांशी

प्रेम हे मोजता येत नाही रे , त्याला आकार माप अस काही नाही .म्हणून ते मिट्विता ही येत नाही .
ते फ़क्त अनुभवता येतं. जाणता येतं …
 हृदयातल्या भाव गीतेतून .. नजरेतल्या अथांगतेतून, सप्त सुरांच्या अमोघ वाणीतून, स्नेह पूर्ण स्पर्शातून , अबोल्यातून, दुराव्यातून..आणि आपलेपणाच्या जिव्हाळीक नात्यातून..
आणि प्रेम हे एकच शाश्वत आणि सत्य , मी मानतो ..जे अक्षय आहे. ज्याला मरण नाही. आणि हेच एकमेव ‘प्रेमरत्न’ मी तुला देऊ शकतो . .  बोल…आयुष्य भरासाठी तुझि साथ मला देशील ? माझ्या सारख्या वेडगळ , साधसचं जीवन जगणाऱ्या …अन साधसचं राहणीमान असलेल्या .. मुलाशी लग्न करशील ? तयार आहेस ? तू चंद्र तारे म्हणशील तर , ते तुला मी कदापि आणून देणारं नाही हा …अश्या वायफळ बाता मी करणार नाही. पण कले कलेतून वाढत जाणाऱ्या त्या चंद्राची शीतलता अन मिणमिणत्या ताऱ्यांची लखलख आणि ते अथांग विश्व तुला जवळून अनुभवायला नक्कीच मिळेल. ह्याची खात्री देतो .
कसं ते माझ्यावर सोपवं …त्यातला आनंद तुला नक्कीच मिळेल.  आजवर तुझ्यावर ओघाने प्रेम करत आलोयं .. तो ओघ ह्या पुढे हि कायम राहील . पण मनातून उमटलेली प्रत्येक भावना तू त्या त्या वेळेस समजून घेशील हि आशा व्यक्त करतो. 
प्रेम ही तशी एक आतंरिक भावना आहे …सहजतेतून , सहजतेत ओघळलेली ..मिसळलेली.  ती सहजता ती ओघळता तुझ्या माझ्यात यायला हवी. …..तरच हे नातं उमलेलं आणि बहरेल …. शेवटच्या श्वासा अखेरपर्यंत …..
बोल , लग्न करशील माझ्याशी ? पुन्हा विचार कर …आणि काय तो निर्णय दे …आता मात्र उशीर नको करू.. आधीच खूप उशीर झालायं… तुझाच ….
हितगुज – स्वप्नांशी … – संकेत पाटेकर – १९.०५.२०१६

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Translate »