हा खळखळता ‘प्रवाह’ हि कुठेशी शांत होतोच ना …

हा खळखळता ‘प्रवाह’ हि कुठेशी शांत होतोच ना !
त्याला हि त्याचं ते खळखळून बागडणं, खळखळून हसणं , खळखळून वाहणं , ह्या सर्वांपासून कुठेशी दूर , निवांत अन मोकळ्यापणानं पहुडावं वाटत असेलच ना??
म्हणूनच अशी वेडी वाकडी वळण घेत, तो हि कुठे दूर , समतल ठिकाणी , मुक्तअंगे स्वतःला झोकून , 
अगदी निच्छलं होवून जात असेल .. शांत अगदी ..न्हाई का ?

जिथे केवळ एकांत आहे. खळखलाट नाही .
जिथे वाऱ्याचा हलकासा शिडकावा आहे , वावटळ नाही . पण प्रसन्नता नक्कीच आहे .
जिथे हिरव्याशार सावलीने अंग अंग शिरशिरून जात आहे.
जिथे प्रवाह वाहता असला तरी त्यात निमुळतेपण आहे . निवांतपण आहे .
जिथे आत्मा आहे . स्वतःशीच कुजबुज करणारा …
आपल्याला मनास देखील असंच काहीसं हवं असतं……नाही का ?
असंच काहीसं ..
मनातलं काही..
संकेत य पाटेकर
१७.०७.२०१५

Leave a Comment

Your email address will not be published.