जेंव्हा आपण काहीच नसतो ..

जेंव्हा आपण काहीच नसतो ..

जेंव्हा आपण काहीच नसतो तेंव्हा आपल्याला कुणी विचारात घेत नाही .

जेंव्हा आपण काहीतरी असतो तेंव्हा लोक स्वताहून आपली विचारपूस करतात, जवळीक साधतात.

आयुष्य हे असं … कुठल्यातरी एका वळणावरती , पाउल वाटेवरती आपल्याला समजून घेणार , आपलं ऐकणार कुणी एक नसतं. तेंव्हा त्या वळणावर त्या वाटेवर स्वतःला सावरतंच आपल्याला पुढे याव लागतं.

ज्या गोष्टींची ज्यावेळेस खरी गरज असते ती गोष्ट वेळेवर मिळतेच अस नाही . काही वेळा गरजेची ती खरी वेळ निघून जाते. आणि आपण मात्र अनुभवाने शहाणे होतो.

– संकेत

मनातले काही

०३.१०.२०१३

Leave a Reply

Your email address will not be published.