जीवन एक कादंबरी आहे..

कालची संध्याकाळ खूप काही शिकवून गेली. जवळील प्रिय व्यक्ती भेटली. अन आपल्या जीवनाचा कटू – गोड आठवणी सांगून गेली. आपलं मन हलक करून गेली. फार फार बर वाटलं तिला.. आपल्या हक्काच्या व्यक्तीकडे आपलं मन मोकळ करताना.

त्या कटू आठवणीनि तिचे डोळे देखील भरून येत होते. पण वेळीच तिने स्वतःला सावरलं . तिच्या डोळ्यातले ते तरल भाव, सच्चेपणा..एक वेगळ्या भाव विश्वात बुडवून नेत होते.

माणूस ज्यावेळेस आपल्या मनातील भावना शब्दातून प्रकट करतो. बोलतो.त्यावेळेस त्याचे डोळे देखील बोलत असतात. माणसाचं जीवनच कसं एक कादंबरी आहे.

सुख: दुख, वेदना, चिंता, रहस्यता, हास्य, आनंद यांनी भरलेलं .

पुस्तकीय कादंबरी, कथा, वाचायची काहीच गरज नाही. फक्त माणसाच्या अंतकरणात डोकावून पाहावं. त्याची सुख दुख, वेदना,चिंता समजून घ्याव्यात. तेंव्हा आपणास कळेल. प्रत्येकाचं जीवन एक कादंबरी आहे.त्यात रहस्य्ता आहे. प्रेम आहे. समजूददार पणा, खेळकरपणा आहे. दुख, वेदना,चिंता, आनंद सारं सारं आहे.
कालची संध्याकाळ बरंच काही शिकवून गेली मला.
त्या माझ्या प्रिय व्यक्तीस, उदंड आयुष्य लाभो. तिचं जीवन सुखमय होवो. हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना !
– संकेत

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.